• Jackkrit Anantakul

Familyขอขอบคุณพระเจ้าหลังจดทะเบียนสมรส เราทั้งคู่นมัสการพระเจ้าในครอบครัวกันและให้พระเจ้าสอนการใช้ชีวิตคู่

เราทั้งสองได้พระวจนะใน สดุดี บทที่ 128-133 หัวข้อที่ประทับใจก็จะเป็นดังนี้


_พระพรมีแก่ครอบครัวของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า _รอคอยการไถ่จากพระเจ้า _บทเพลงแสดงความวางใจอย่างสงบ _ที่ประทับถาวรของพระเจ้าในศิโยน _พระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ถ้าจะทำหัวข้อมาทำเป็นประโยคต่อกันน่าจะได้ประโยคนี้ :

"พระพรแก่ครอบครัวที่วางใจในการไถ่ สงบอย่างสันติสุขในการสถิตของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ "

ผมวาดภาพจากพระวจนะที่ผมประทับใจเป็นภาพประกอบในการแบ่งบันนะครับ :)


"ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในเรือนของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบสำรับของท่าน" สดุดี128:3
"ข้าพเจ้าคอยพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์" สดุดี 130:5
"แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมแล้ว" สดุดี 131:2 THSV11
"ณ ที่นั้นเราจะกระทำให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสำหรับ ดาวิดเราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่งสำหรับผู้รับเจิมของ เรา" สดุดี 132:17 "ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว" สดุดี 133:1

ข้อ 17 เมื่อได้อ่านก็ได้คิดถึงพระเยซูที่ความหวังที่มั่นคงที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราแล้ว ย้ำเตือนว่าครอบครัวเราต้องให้พระเยซูอยู่ในชีวิตเราทั้งคู่ ด้วย และ บทที่ 133 ข้อ 1เน้นย้ำให้เรามีชีวิตที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งเราทั้งคู่และพี่น้อง อยากจะสรุปอีกครั้ง "พระพรแก่ครอบครัวที่วางใจในการไถ่ สงบอย่างสันติสุขในการสถิตของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ "

วันนั้นร้องนมัสการด้วยบทเพลง 3 เพลงนี้ 1.โปรดเถิดพระวิญญาณ

2.จงแสวงหาแผนดินของพระเจ้า

3.ความรักมั่นคง

ขอบคุณพระเจ้า อาเมน Story : Jackkrit Anantakul Illustration : Jackkrit Anantakul